Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Medycyny Mitochondrialnej IMMA Polska” w skrócie „IMMA Polska” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest apolityczne, dobrowolne i samorządne o charakterze pożytku publicznego. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym na rzecz ogółu społeczności, w celu promocji zdrowego trybu życia ze szczególnym naciskiem na szerzenie wiedzy naukowej na temat medycyny mitochondrialnej. Stowarzyszenie zajmuje się tworzeniem produktów wspierających terapię przewlekłych chorób zapalno – degeneracyjnych, profilaktyką chorób mogących prowadzić do trwałych uszkodzeń komórek, w konsekwencji prowadzących nawet do zmian o podłożu onkologicznym i ma na celu zdrowie społeczeństwa oraz poszukiwaniu i propagowaniu metod zapobiegania chorobom cywilizacyjnym tj. stres, migrena, bezpłodność, zaburzenia neurologiczne etc.

§ 3

Siedzibą stowarzyszenia jest Gorzów Wielkopolski. Terenem działania Rzeczypospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 5

Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i środki działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem medycyny mitochondrialnej, tzn. takiej, która opierając się na rzetelnych doniesieniach naukowych, działa zgodnie z zasadami dobrej praktyki medycznej. Aktywność naukowa w ramach medycyny mitochondrialnej polega na tworzeniu produktów wspierających terapię przewlekłych chorób zapalno – degeneracyjnych. Stowarzyszenie w szczególności koncentruje się na poszukiwaniu i propagowaniu metod zapobiegania pogarszaniu zdrowia i wspomagania leczenia chorób cywilizacyjnych tj. stresu, migreny, zaburzeń neurologicznych, bezpłodności etc. Stowarzyszenie zwraca także szczególną uwagę na leczenie i profilaktykę chorób mogących prowadzić do trwałych uszkodzeń komórek, w konsekwencji prowadzących nawet do zmian o podłożu onkologicznym i ma na celu zdrowie społeczeństwa. Stowarzyszenie propaguje zdrowy styl życia i odżywiania oraz podnosi świadomość na temat medycyny mitochondrialnej i jej osiągnięć naukowych.

§ 9

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

Propagowanie zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych z promocji zdrowia i medycyny mitochondrialnej dla wszystkich grup społecznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
Udostępnianie informacji o medycynie mitochondrialnej wszystkim zainteresowanym.
Prowadzenie szkoleń z medycyny mitochondrialnej wśród lekarzy o różnych specjalizacjach, terapeutów, rehabilitantów, farmaceutów oraz pacjentów i wszelkich innych osób zainteresowanych ochroną i profilaktyką zdrowotna, umożliwianie im dostępu do najnowszych informacji medycznych, udzielanie pomocy w podnoszeniu umiejętności zawodowych.
Organizację szkoleń i konferencji.
Działania typu Public Relations, mające na celu ukształtowanie świadomości społecznej na temat medycyny mitochondrialnej oraz możliwych przyczyn i możliwości zapobiegania i leczenia chorób cywilizacyjnych.
Inicjowanie i prowadzenie prac naukowo- badawczych w w/w dziedzinie.
Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
Oddziaływanie na środowisko pacjentów poprzez rozpowszechnianie i aktualizowanie informacji na temat medycyny integracyjnej, rehabilitacji, rekonwalescencji i zapobiegania chorobom poprzez zdrowy styl życia i odżywiania.
Współpracę z producentami leków, suplementów, leków naturalnych, urządzeń medycznych oraz z aptekami prowadzącymi ich sprzedaż, mającą na celu zarówno utrzymanie wysokiej jakości urządzeń i preparatów jak i poprawienie ich dostępności dla pacjentów.
Prowadzenie różnych form terapii oraz ośrodków leczenia integracyjnego.
Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz diagnozowania i leczenia pacjentów.
Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, sumienności i godności zawodowej przez członków Stowarzyszenia pracujących jako lekarze, psycholodzy i terapeuci.
§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać inne osoby prawne lub fizyczne, których działalność jest zbliżona do działania Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12

Stowarzyszenie posiada członków:

zwyczajnych,

wspierających,

honorowych.

§ 13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która:

złoży deklarację członkowską,

przedstawi opinię dwóch członków Stowarzyszenia oraz wpłaci opłatę członkowską w wysokości 5 zł rocznie.

§ 14

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 16

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

§ 17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie zwyczajni mają prawo:

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,,

przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

regularnego opłacania składek rocznych w wysokości 3 zł.

§ 21

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 22

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 23

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 24

Utrata członkostwa następuje na skutek:

pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

wykluczenia przez Zarząd:

z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

z powodu niepłacenia składek za okres trzech lat,

na pisemny wniosek dwóch członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 25

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 26

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie Członków,

Zarząd,

Komisja Rewizyjna,

Sąd Koleżeński.

Ponadto organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Stowarzyszenia działająca na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

§ 27

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 28

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 5 kadencji.

§ 29

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 30

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 31

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 32

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 33

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

§ 34

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

uchwalania zmian statutu,

wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

uchwalanie regulaminu Zarządu,

uchwalanie budżetu,

uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 35

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Zarząd składa się z Prezesa, zastępcy, skarbnika i sekretarza.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 36

Do kompetencji Zarządu należy:

realizacja celów Stowarzyszenia,

wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

sporządzanie planów pracy i budżetu,

sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,

przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 37

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków.

§ 38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 39

Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz dwóch członków.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.

§ 40

Kompetencje Sądu Koleżeńskiego:

rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia,

rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,

składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 41

Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

§ 42

Stroną sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia Członków.

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:

upomnienia,

nagany,

zawieszenia w prawach członkowskich na okres od miesiąca do roku,

wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 43

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organ

Rozdział V

Majątek i Fundusze

§ 44

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

ze składek członkowskich,

darowizn, spadków, zapisów,

dochodów z własnej działalności statutowej,

dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,

dotacji i ofiarności publicznej.

Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 45

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 46

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 47

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 48

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich),przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 49

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 50

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.